Kontakt

BIOGRAFIJA:

dr Vesna Simović rođena je 02.05.1977. godine, u Šavniku. Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici, 06.06.2000. godine. Završila je posdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, 2004 godine, gdje je i odbranila magistarsku tezu pod naslovom: ''Pozitivno-pravna sadržina i značenje pravila o opravdanom otkazu''. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je odbranila je doktorsku disertaciju 10. 12. 2010. godine pod naslovom: „Profesionalna rehabilitacija i zaposljavnaje osoba sa invaliditetom“.

        Od 01.03.2001 godine zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao saradnik u nastavi na predmetu Radno pravo, a od juna 2011 godine angažovana je kao predavač na Pravnom fakultetu i na Fakultetu političkih nauka.

Sarađuje u realizaciji projekata više domaćih i međunarodnih organizacija, koje se bave pitanjima iz oblasti radnog prava. Član je vise radnih grupa za izradu  zakonskih propisa iz oblasti radnog prava. Bila je koordinator projekta: „Unapredjenje kapaciteta inspekcije rada u Crnoj Gori“ (2009) koji je Ministarstvo rada i socijalnog staranja realizovalo u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, kao i koordinator u projektu: „Dijelagom do kompromisa“, koji je tokom 2010 godine realizovan od strane Socijalnog savjeta Crne Gore.

Od jula 2010 nalazi se na listi miritelja i arbitara pri Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova.

U maju 2011 godine je izabrana za prvu predsjednicu Udruženja za radno pravo Crne Gore.

          Autor je više publikacija i oko tridesetak naučnih i stručnih radova iz oblasti radnog prava. U radu se služi engleskim  jezikom. 

KONTAKT: simovicvesna@gmail.com  

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola